Wednesday, March 12, 2008

स्थलांतर

वाचकांना कळविण्यास अत्यंत आनंद होत आहे की २००८ सालापासून ही अनुदिनी नवीन जागेत स्थलांतरीत करण्यात आली आहे. ही अनुदिनी तिच्या नवीन रुपामध्ये वाचकांच्या पसंतीस उतरेल अशी आम्हाला आशा आहे.